Planując działania budowlane należy pamiętać, że nie każdy rodzaj inwestycji wymaga pozwolenia na budowę. Ostatnia duża nowelizacja prawa budowlanego i przepisów wykonawczych znacznie rozszerzyła zakres robót, które wymagają jedynie zgłoszenia. Warto też wiedzieć, że część prac w ramach tej samej inwestycji można wyłączyć z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Możliwość ta często pozwala przyspieszyć rozpoczęcie budowy, ponieważ zdarza się, że uzyskanie niektórych uzgodnień, np. z dostawcą energii elektrycznej, ciągnie się miesiącami. A tak dostajemy pozwolenie na budowę domu, zaczynamy prace, a zanim je zakończymy, zdążymy uzyskać odpowiednie umowy i zgłosimy wykonanie prac nie wymagających pozwolenia.

Lista działań, dla których nie potrzeba uzyskiwać „Decyzji o pozwoleniu na budowę” jest dość długa i określona w §29 Prawa Budowlanego. W §30 natomiast ustawodawca wymienił prace, które wymagają zgłoszenia.

Poniżej wymieniam niektóre z rodzajów prac, o których nie trzeba w żaden sposób informować odpowiednich władz:

– budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza ich granicami oraz do wysokości 5m o dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich;
– budowa ogrodzeń (z wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m);
– wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu krat (z wyjątkiem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i wpisanych do rejestru zabytków).

Konieczne natomiast jest zgłoszenie wykonania następujących (m.in.) prac:

– budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej (tj. np.: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m);
– wolnostojących budynków gospodarczych, wiat, altan o powierzchni zabudowy do 10m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jednego na każde 500m2 działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500m2 ;
– indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę (czyli likwidując szambo wystarczy zgłosić w odpowiednim urzędzie, że zamierzamy to zrobić);
– przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30m2 ;
– pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
– instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych;
– wykonania przyłączy do budynków (elektroenergetycznych, wodociągowych; kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych);

oraz wykonywanie robót polegających na:

– remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt.2, który pozwala na remont instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz w budynkach jednorodzinnych;
– przebudowie i remoncie przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych; kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
– dociepleniu ścian budynków do wysokości 12m, dachów budynków;
– budowie ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m;
– instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i wpisanych do rejestru zabytków.

Procedura zgłoszenia wydaje się być wyjątkowo przyjazną formą, ale niestety, nie jest tak do końca. Pozwala nam uniknąć konieczności uzyskiwania warunków zabudowy tudzież umożliwia rozpoczęcie budowy bez posiadania wszystkich uzgodnień, dotyczących zaopatrzenia budynku w media, ale to, co musimy złożyć w odpowiednim urzędzie wraz z wnioskiem o zgłoszeniu niewiele różni się od tego, co powinien zawierać projekt budowlany.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (czyli jak chcemy doprowadzić wodę do budynku z wodociągu biegnącego w ulicy, musimy wystąpić o zgodę na takie działania do jej właściciela) i w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki, a także pozwolenia i opinie, wymagane odpowiednimi przepisami. Do zgłoszenia budowy przyłączy i zbiorników na gaz należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

Z tego wynika, że nie unikniemy w tym wypadku kosztów takiego projektu, niezależnie od wybranej procedury postępowania.

Reasumując – procedura zgłoszenia może być bardzo przydatna, gdy zamierzamy wykonywać większe remonty budynku i sieci oraz instalacji, a także, gdy czas potrzebny na dokonanie uzgodnień z dostawcami mediów jest na tyle długi, że niekorzystnie wpływa na termin rozpoczęcia budowy. Wtedy czasem warto podzielić prace na część tylko budowlaną i część związaną z przyłączami, ponieważ budowa już będzie się toczyć, a my w tym czasie będziemy załatwiać wszystkie potrzebne dokumenty;  poza tym do zgłoszenia nie potrzebujemy uzyskać warunków zabudowy.

Jednakże, gdy mamy już warunki zabudowy, a niezbędne uzgodnienia jesteśmy w stanie uzyskać w rozsądnym terminie, nie warto przechodzić przez  tak skomplikowane procedury dwukrotnie, lepiej zawrzeć wszystko we wniosku o pozwolenie na budowę. Wiadomo, że im mniej dokumentów, tym mniej potencjalnych wątpliwości i pytań ze strony dociekliwych urzędników.