Kiedy zaczynamy przymierzać się do budowy, próbując ustalić plan działań, bardzo szybko zaczynamy błądzić w gąszczu przepisów.    Co więcej, ponieważ praktycznie każde rozporządzenie czy ustawa są dość często nowelizowane i nie ma tekstu jednolitego, to utrudnia znalezienie odpowiednich i aktualnych informacji.

I dlatego tym razem postanowiłam napisać, gdzie można szukać podstawowych przepisów związanych z rozpoczęciem i całym procesem budowlanym. Oczywiście to nie jest pełna lista zawierająca wszystko, ponieważ taka liczyłaby z pewnością kilka co najmniej stron.

Podstawą są dwa główne akty prawne:

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087.), w której zostały zawarte przepisy dotyczące lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy, jakie trzeba uzyskać, zanim przygotuje się projekt i wystąpi o pozwolenie na budowę.
*   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ostatnia zmiana Dz. U.z 2005  Nr 163, poz. 1364) mówiąca o prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego (czyli o inwestorze, kierowniku budowy i projektancie) oraz zawierająca wytyczne jak, gdzie i w jaki sposób należy budować.

Najczęściej wykorzystywanym zbiorem przepisów wykonawczych do tej ustawy jest Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. oraz Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), w którym znajdziemy informację co do obowiązujących wymiarów i wielkości poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku oraz wymagania dotyczące lokalizacji obiektu na działce i w stosunku do sąsiednich domów. Są tam także przepisy określające niezbędnie konieczne zabezpieczenia pożarowe, jakie w danym typie budynku muszą się znaleźć oraz warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby wszystkie instalacje funkcjonowały jak należy, a ściany były odpowiednio zaizolowane akustycznie i termicznie.

   Ponadto, aby wiedzieć, jakie są nasze prawa w trakcie postępowania administracyjnego, w trakcie uzyskiwania warunków zabudowy oraz  pozwolenia na budowę, warto zajrzeć, do Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 – ostatnia zmiana  29.12.2005 ).

I to są te najważniejsze przepisy, w których znajdziemy podstawowe wymagania i odnośniki do bardziej szczegółowych rozporządzeń i norm.

Ilustrowała: Joanna Titeux/pinezka.pl