Dawno temu pisałam o tym, jakie prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Od tamtej pory było już parę nowelizacji ustawy o prawie budowlanym i obecnie sytuacja znacznie się zmieniła, z korzyścią dla potencjalnych inwestorów. Nareszcie nadzór budowlany przestał wymagać przeprowadzenia takiej samej formalnej i skomplikowanej procedury dla niewielkiej przebudowy czy remontu, jak dla ogromnej inwestycji.

Nie znaczy to, że ustawodawca stworzył jedne przepisy dla małych domków, a inne dla dużych budynków. Nie, tak dobrze nie jest! Ale modyfikując istniejące prawo, umożliwił rozsądne podejście do drobnych zmian, niemających wpływu na otoczenie powstającego albo remontowanego domu. Sądzę, że ten kierunek myślenia jest najwłaściwszy, ponieważ jeżeli zmieniam elewację własnego domu, to konsekwencje takich zmian ponoszę jedynie ja, a nie moi sąsiedzi albo służby miejskie. Jeśli tylko nie działam wbrew obowiązującym normom i przepisom, to jest to wyłącznie moja sprawa. Oczywiście, nie wszystko wolno robić bez pozwolenia.

O tym, co wolno, mówi artykuł 36a prawa budowlanego. Określa on zakres prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
I tak – można wprowadzać wszelkie zmiany, pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wysokość ani kubatura budynku, której definicja została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu zmiany polegające np. na  zabudowaniu podcienia albo loggii nie muszą uzyskiwać pozwolenia na budowę.
Ponadto z punktu 4 zniknęły słowa „i elewacje”, dzięki czemu wymiana okien na odrobinę większe, albo o innym podziale, albo wykonanie dodatkowego okna nie są już powodem do karania za brak pozwolenia. To znacznie ułatwia remonty i przebudowy starych domów, ponieważ umożliwia dostosowanie podziału wnętrza i funkcji do potrzeb użytkowników.
Bez pozwolenia na budowę można dobudować ogród zimowy, nie większy niż 25 m2, co pozwala powiększyć powierzchnię pokoju dziennego o przeszkloną werandę.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden punkt wyżej wspomnianego artykułu, mówiący o tym, że autor projektu jest odpowiedzialny za zakwalifikowanie zmian jako nieistotnych, czyli nie wymagających powtarzania urzędowej procedury i ma obowiązek nanieść je na uzgodniony już w urzędzie projekt. To oznacza, że bez zgody projektanta nie wolno nam wprowadzać własnych udoskonaleń – co jest szczególnie istotne, jeśli nasze pomysły ingerują w konstrukcyjne elementy domu. Autor projektu z pewnością nie zaakceptuje działań mogących wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu.
Poza tym, co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc do dzieła. Poniżej jeszcze treść odpowiedniego artykułu prawa budowlanego w obecnie obowiązującym brzmieniu dla zainteresowanych:

Art. 36a ustawy PRAWO BUDOWLANE

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. uchyla się ust. 4.

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;
3) uchylony;
4) uchylony;
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 163, poz. 1362.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§3 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

(…)

24) kubaturze brutto budynku – rozumie się przez to sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości balustrady;
b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.